SLUITEN ×

100% kwaliteitsproducten van beton en betonlook

Algemene voorwaarden

Showroom

Showroom
zien, voelen en ervaren

Gratis kleuradvies

Gratis kleuradvies
voor uw droomvloer

Kwaliteitsproducten

Kwaliteitsproducten
100% gegarandeerd

Gratis adviesgesprek

Gratis adviesgesprek
voor de juiste keuze

Artikel 1 | Toepasselijkheid
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Willem Designvloeren: Willem Designvloeren B.V., gevestigd te Opheusden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63597403;
Wederpartij: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Willem Designvloeren een Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, tevens diens rechtsopvolger en ieder ander die bevoegd is deze (rechts)persoon uit welke hoofde dan ook te vertegenwoordigen;
Overeenkomst: de tussen Willem Designvloeren en Wederpartij aangegane Overeenkomst;
Opdrachtbevestiging: door Willem Designvloeren op schrift gestelde bevestiging van de Overeenkomst.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Willem Designvloeren doet en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, waarbij Willem Designvloeren zich verbindt c.q. zal verbinden om zaken, werken en/of daarmee samenhangende diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan of ten behoeve van Wederpartij uit te voeren en/of te leveren, alsmede op alle daaruit voor Willem Designvloeren voortvloeiende werkzaamheden.
1.3 De toepasselijkheid van aanvullende of met deze voorwaarden afwijkende voorwaarden, waaronder algemene (inkoop-)voorwaarden van Wederpartij, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4 Onverminderd het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die door Willem Designvloeren bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn, waaronder begrepen de aan Willem Designvloeren gelieerde ondernemingen ook wanneer deze niet rechtstreeks partij zijn bij de Overeenkomst.
1.5 Aanvullingen op en afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.
1.6 De Wederpartij met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere aanbiedingen, Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Willem Designvloeren en Wederpartij, zonder dat dit nog afzonderlijk tussen partijen overeengekomen behoeft te worden.
1.7 Indien Willem Designvloeren niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Willem Designvloeren in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
1.8 Indien enige bepaling van de Overeenkomst in strijd mocht zijn met bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling van de Overeenkomst.
1.9 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Willem Designvloeren en Wederpartij treden in een dergelijk geval in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.
Artikel 2 | Aanbiedingen
2.1 Een aanbieding is iedere door Willem Designvloeren in schriftelijke vorm uitgebracht aanbod, waaronder begrepen offertes, prijsopgaven en voorstellen.
2.2 Alle aanbiedingen gedaan door of namens Willem Designvloeren zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een aanbod verplicht Willem Designvloeren niet tot het sluiten van een Overeenkomst met Wederpartij.
2.3 Indien Wederpartij een door Willem Designvloeren vrijblijvend uitgebracht aanbod aanvaardt, heeft Willem Designvloeren het recht dit aanbod tot en met twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen zonder dat dit leidt tot enige verplichting voor Willem Designvloeren.
2.4 Indien een aanbieding is gebaseerd op door Wederpartij verstrekte informatie die nadien onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, is Willem Designvloeren gerechtigd de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen dienovereenkomstig aan te passen.
2.5 De inhoud van een door Willem Designvloeren uitgebracht aanbod mag door Wederpartij nimmer aan een derde worden verstrekt of getoond met het oogmerk om van die derde een vergelijkbare aanbieding te ontvangen.
2.6 Aanbiedingen zijn eenmalig en uitsluitend geldig voor de Wederpartij aan wie het aanbod is gericht. Aan een eerder uitgebracht aanbod kunnen door Wederpartij geen rechten worden ontleend.
2.7 Een samengestelde aanbieding verplicht Willem Designvloeren niet tot het verrichten van een gedeelte van de aanbieding tegen het overeenkomstige deel van de opgegeven prijs.
Artikel 3 | Adviezen en informatie
3.1 In aanbiedingen, brochures, op internet of waar dan ook vermelde gegevens, waaronder maar niet uitsluitend afbeeldingen, technische beschrijvingen, ontwerpen, berekeningen en soortgelijke uitingen, dienen slechts als indicatie. Zij zijn voor Willem Designvloeren niet bindend en Wederpartij kan hieraan geen rechten ontlenen. Wederpartij kan evenmin rechten ontlenen aan adviezen en informatie van Willem Designvloeren die al dan niet betrekking hebben op de Overeenkomst.
Artikel 4 | Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Aan een door Willem Designvloeren opgestelde voorcalculatie of begroting kunnen door Wederpartij geen rechten of verwachtingen worden ontleend.
4.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de door Wederpartij verstrekte gegevens en de kostprijsbepalende omstandigheden op het moment van aanbieding en zijn vast gedurende 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst. Verhogingen van materiaal- en grondstofprijzen, energieprijzen, lonen en sociale lasten, belastingen, invoerrechten en heffingen of andere lasten van overheidswege op de te leveren zaken of diensten, transportkosten, alsmede tijdelijke verhogingen door lage waterstanden en anderszins niet-voorziene omstandigheden, die optreden na het aangaan van de Overeenkomst zullen, na het verstrijken van de genoemde 3 maanden door Willem Designvloeren, kunnen worden doorberekend aan Wederpartij ongeacht of de verhoging ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar was of niet. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden.
4.4 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of indien de overeengekomen prijs krachtens voorgaand artikellid wordt gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging van de prijs bepaald op een in de branche als redelijk beschouwd bedrag.
Artikel 5 | Overeenkomst
5.1 Een Overeenkomst komt tot stand:

a. na ondertekening van beide partijen van een daartoe opgemaakte Overeenkomst of Opdrachtbevestiging; of

b. op het moment dat Willem Designvloeren na het uitbrengen van een aanbieding met instemming van Wederpartij feitelijk aanvangt met het uitvoeren van de opdracht.
5.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een van een aanbieding op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding door de Wederpartij Willem Designvloeren niet, maar komt een Overeenkomst tot stand op de voorwaarden en bepalingen van de aanbieding van Willem Designvloeren, tenzij Willem Designvloeren anders aangeeft.
5.3 Een Opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en bindt partijen, tenzij Wederpartij binnen 3 werkdagen na ontvangst van de Opdrachtbevestiging schriftelijk aangeeft bezwaren te hebben tegen de inhoud.
5.4 Toezeggingen door, en afspraken met personeel of ondergeschikten van, Willem Designvloeren binden Willem Designvloeren slechts tegenover Wederpartij indien en voor zover een bevoegde vertegenwoordiger van Willem Designvloeren deze toezeggingen en/of afspraken schriftelijk heeft bevestigd.
5.5 Mondelinge afspraken, afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig als deze schriftelijk door Willem Designvloeren zijn bevestigd.
5.6 Wederpartij kan de Overeenkomst kosteloos opzeggen binnen 7 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Bij opzegging na deze periode is Wederpartij 25% van de overeengekomen aanneemsom verschuldigd. Bij een annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de werkzaamheden is Wederpartij 50% van de overeengekomen aanneemsom verschuldigd.
Artikel 6 | Verplichtingen Wederpartij
6.1 Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Willem Designvloeren verstrekte gegevens. Wederpartij draagt er tevens zorg voor dat alle gegevens, waarvan Willem Designvloeren aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Willem Designvloeren worden verstrekt. Indien gegevens onjuist blijken of noodzakelijke gegevens niet zijn verstrekt, komen alle daaruit ontstane schade en extra kosten voor rekening van Wederpartij.
6.2 Wederpartij dient Willem Designvloeren onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.3 Tenzij schriftelijk is overeengekomen dat Willem Designvloeren daarvoor zorgdraagt, draagt Wederpartij zorg voor het tijdig beschikken over de (eventueel) voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste (omgevings)vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, meldingen of toestemmingen.
6.4 Het perceel waarop Willem Designvloeren haar werkzaamheden uitvoert, is direct vanaf de openbare weg bereikbaar en voor medewerkers van Willem Designvloeren vrij toegankelijk en vrij van obstakels die Willem Designvloeren in de uitvoering van de werkzaamheden kunnen hinderen.
6.5 Bij de uitvoering van de Overeenkomst dient Willem Designvloeren op diens verzoek en voor rekening van Wederpartij gebruik te kunnen maken van schoon leidingwater, (kracht)stroom, plafondverlichting, een afvalcontainer (indien niet aanwezig wordt tegen een meerprijs een big-bag geleverd) en van (andere) door Willem Designvloeren in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.6 De ruimte waarin Willem Designvloeren werkzaam zal zijn, dient voor aanvang van de werkzaamheden ontruimd, schoon en wind- en waterdicht en tochtvrij te zijn. Willem Designvloeren kan voorafgaande aan de werkzaamheden nadere eisen stellen ten aanzien van de (voorbereiding van de) ondergrond en de ruimte waarin gewerkt wordt.
6.7 Het perceel waarop Willem Designvloeren haar werkzaamheden uitvoert, dient te beschikken over een (schoonmaak)plaats waar Willem Designvloeren zonder nadelige gevolgen restspecie, restbeton en/of schoonmaakwater kan deponeren/lozen.
6.8 Wederpartij draagt er zorg voor dat gedurende de dagen waarop Willem Designvloeren haar werkzaamheden heeft ingepland, geen andere aannemers/opdrachtnemers werkzaam zijn die Willem Designvloeren zouden kunnen hinderen bij de uit te voeren werkzaamheden.
6.9 Wederpartij staat Willem Designvloeren toe gedurende de uitvoering van de Overeenkomst naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein aan te brengen.
Artikel 7 | Meerwerk en meerkosten
7.1 Onder meerwerk wordt verstaan alle werkzaamheden die niet staan vermeld in de Overeenkomst of Opdrachtbevestiging. Wijzigingen in een overeengekomen werk resulteren in ieder geval in meerwerk als

a) Wederpartij toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wenst; of

b) als bij de uitvoering van de Overeenkomst naar het deskundige oordeel van Willem Designvloeren extra werkzaamheden noodzakelijk blijken voor een goede en deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
7.2 Meerwerk is voor rekening van Wederpartij en wordt berekend op basis van de uitgangspunten die aan de Overeenkomst ten grondslag liggen, dan wel – ter keuze van Willem Designvloeren – op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
7.3 Indien de overeengekomen werkzaamheden op de afgesproken datum of tijd niet kunnen worden uitgevoerd en de oorzaak daarvan niet aan Willem Designvloeren toe te rekenen is, zijn de door Willem Designvloeren gemaakte kosten ten behoeve van de geplande werkzaamheden, zoals loon-, reis-, transportkosten, alsmede de kosten van derden die door Willem Designvloeren zijn ingeschakeld, geheel voor rekening van Wederpartij.
7.4 Indien de uitvoering van meerwerk gevolgen heeft voor het overeengekomen of verwachte tijdstip van oplevering, zal Willem Designvloeren Wederpartij daarover vooraf inlichten.
Artikel 8 | Uitvoering en oplevering van werk
8.1 De wijze van uitvoering van de Overeenkomst wordt door Willem Designvloeren als goed aannemer bepaald. Eventuele specifieke wensen ten aanzien van de uitvoering die ná het tot stand komen van de Overeenkomst door Wederpartij aan Willem Designvloeren worden medegedeeld, worden slechts uitgevoerd indien de Wederpartij heeft verklaard de eventuele meerdere kosten daarvoor te zullen voldoen.
8.2 Willem Designvloeren is te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan Wederpartij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden. In geval van een overeenkomst van opdracht wordt de toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitgesloten.
8.3 Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a. indien Wederpartij het werk heeft goedgekeurd;

b. indien Wederpartij het werk in gebruik heeft genomen;

c. indien Willem Designvloeren aan Wederpartij heeft meegedeeld dat het werk voltooid en Wederpartij niet binnen 3 dagen na de mededeling schriftelijk heeft gereclameerd;

d. indien Willem Designvloeren aan Wederpartij heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en Wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen door Willem Designvloeren kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan; of
8.4 Keurt Wederpartij het werk niet goed dan is hij verplicht dat onder nauwkeurige opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Willem Designvloeren en Willem Designvloeren een redelijke termijn te geven om het werk alsnog op te leveren.
8.5 Indien het opgeleverde werk voor wat betreft kleur, design, dikte, sterkte, hardheid, kwaliteit, kwantiteit of anderszins in geringe mate afwijkt van hetgeen is overeengekomen of van hetgeen in de branche gebruikelijk is, zal Wederpartij desondanks zijn gehouden het werk te accepteren, zonder recht op verlaging van de overeengekomen prijs.
8.6 Scheurvorming, lichte oneffenheden, kleine gaatjes, craquelé, kleurverschil ten opzichte van getoonde monsters, spaanslagen, voet- en vlindermachineafdrukken zijn te verwachten bij toepassing van beton(look)producten en worden niet gezien als gebrek.
8.7 Vanaf de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd, is Willem Designvloeren niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk die bij oplevering door middel van zintuiglijke waarneming hadden kunnen worden ontdekt.
Artikel 9 | Tijdstip van oplevering
9.1 Door Willem Designvloeren opgegeven oplevertijden zijn slechts indicatief en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn die Wederpartij recht geeft op opschorting, ontbinding of schadevergoeding. Willem Designvloeren is in alle gevallen niet eerder in verzuim ten aanzien van de oplevertijd dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld door Wederpartij en deze haar de gelegenheid heeft gegeven alsnog op te leveren binnen een redelijke termijn van minimaal 14 dagen en Willem Designvloeren hieraan geen gevolg heeft gegeven.
9.2 De opleveringsverplichting van Willem Designvloeren wordt opgeschort zolang Wederpartij jegens Willem Designvloeren in enige verplichting tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten.
9.3 Indien de termijn waarbinnen een werk zal worden opgeleverd is uitgedrukt in werkbare dagen, wordt onder een werkdag verstaan een kalenderdag niet zijnde een
algemeen erkende of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag of andere vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor risico van Willem Designvloeren komende omstandigheden (waaronder wegens gevaarlijke weersomstandigheden zoals onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel) gedurende ten minste vijf uur (hele werkdag), respectievelijk twee uur (halve werkdag), door het grootste deel van de medewerkers of machines niet of niet voldoende veilig kan worden gewerkt.
9.4 Wederpartij vrijwaart Willem Designvloeren voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van een opgegeven oplevertijd.
9.5 In geval van onvoorziene en niet aan Willem Designvloeren toe te rekenen gebeurtenissen, waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt bemoeilijkt dan wel onmogelijk wordt gemaakt, zoals – maar niet daartoe beperkt – leveringsverboden, bedrijfsstoringen, stakingen, failliete of weigerende leveranciers, pandemieën, oorlogen, dan wel in geval van andere omstandigheden waarin nakoming van de Overeenkomst niet of niet tijdig van Willem Designvloeren kan worden verlangd, heeft Willem Designvloeren het recht om naar keuze, ook bij een bindend overeengekomen opleveringstermijn, om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, door enkele schriftelijke kennisgeving, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat er een einde is gekomen aan de overmachtssituatie. Indien Willem Designvloeren een tijdelijk opgeschorte Overeenkomst op een later moment toch uitvoert, is de Wederpartij zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.
9.6 Indien en voor zover de belemmering als bedoeld in het voorgaande lid langer dan drie maanden duurt, heeft Wederpartij het recht, voor zover Willem Designvloeren nog niet heeft gepresteerd en nadat hij Willem Designvloeren schriftelijk een redelijke nakomingstermijn van minimaal 14 dagen heeft gesteld en Willem Designvloeren hieraan geen gevolg heeft gegeven, om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Wederpartij vervolgens aanspraak kan maken op enige vorm van (schade)vergoeding.
Artikel 10 | Zekerheid
10.1 Na het sluiten van de Overeenkomst heeft Willem Designvloeren te allen tijde het recht, doch in elk geval indien de financiële positie van Wederpartij daartoe aanleiding geeft (zulks ter beoordeling van Willem Designvloeren), van Wederpartij te verlangen dat deze op eerste verzoek behoorlijke zekerheid stelt voor de nakoming van al diens bestaande en toekomstige verplichtingen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Willem Designvloeren daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen, zulks uitsluitend ter beoordeling van Willem Designvloeren. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Willem Designvloeren tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
10.2 Als Wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is al hetgeen Wederpartij uit welke hoofde ook aan Willem Designvloeren verschuldigd is direct opeisbaar en heeft Willem Designvloeren voorts het recht lopende Overeenkomsten onmiddellijk te ontbinden of op te schorten, alles onverminderd haar recht om de daardoor door haar geleden of te lijden schade op Wederpartij te verhalen.
Artikel 11 | Eigendomsvoorbehoud
11.1 Willem Designvloeren blijft eigenaar van alle aan Wederpartij te leveren zaken alsmede van alle zaken die in het overeengekomen werk verwerkt zullen worden, indien en voor zover deze individualiseerbaar aanwezig zijn, totdat Wederpartij de op deze zaken of de op dit werk betrekking hebbende facturen volledig heeft voldaan met inbegrip van de vorderingen die hieruit voortvloeien, zoals schade, boete, rente en kosten.
11.2 Zolang de eigendom van de in het voorgaande lid bedoelde zaken niet is overgegaan op Wederpartij dan wel het overgekomen werk niet aan Wederpartij is opgeleverd, wordt de Wederpartij geacht deze zaken uitsluitend voor Willem Designvloeren als een goed bewaarnemer te houden en kan hij deze zonder voorafgaande toestemming van Willem Designvloeren niet als betaalmiddel aanwenden, vervreemden, verpanden of op andere wijze tot zekerheid stellen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking. In geval Wederpartij niettemin zaken aan een derde overdraagt, zal de vordering die uit hoofde van de doorlevering van de zaken op de derde partij ontstaat, bij voorbaat stil worden verpand aan Willem Designvloeren en verplicht Wederpartij zich hierbij aan de vestiging daarvan mede te werken.
11.3 Zolang de eigendom van de in het eerste lid bedoelde zaken niet is overgegaan op Wederpartij, zal Wederpartij Willem Designvloeren onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op genoemde zaken. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aan de zijde van Wederpartij, zal Wederpartij de met beslag dreigende derde, de beslagleggende deurwaarder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms)rechten van Willem Designvloeren.
11.4 Indien Wederpartij met de nakoming van een op haar rustende verplichting tekortschiet of vrees bestaat dat Wederpartij in haar verplichtingen te kort zal schieten, is Willem Designvloeren – voor zover mogelijk – op grond van het eigendomsvoorbehoud gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken bij Wederpartij terug te nemen. Wederpartij geeft Willem Designvloeren hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming om de rechten als bedoeld in dit artikel zelfstandig uit te oefenen, en zich daartoe toegang te verschaffen tot de locatie en plaats waar de betreffende zaken of werken zich bevinden en die te verwijderen.
11.5 Bij de uitoefening van de rechten van Willem Designvloeren uit het eigendomsvoorbehoud zal Wederpartij steeds op eerste verzoek en op eigen kosten haar volledige medewerking verlenen, op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,- voor iedere dag dat Wederpartij haar medewerking weigert. Wederpartij is tevens aansprakelijk voor alle kosten die Willem Designvloeren in verband met de uitoefening van haar eigendomsvoorbehoud maakt, alsook voor alle directe en indirecte schade die zij hierdoor lijdt.
Artikel 12 | Betaling
12.1 Willem Designvloeren kan geheel naar eigen keuze de overeengekomen prijs in rekening brengen door middel van voorschotnota’s, tussentijdse facturen en eindfacturen.
12.2 Betaling dient te geschieden conform de op de factuur vermelde valuta en betalingscondities en zonder dat Wederpartij recht heeft op korting, opschorting, verrekening of enige aftrek. Indien de factuur geen betalingstermijn vermeldt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
12.3 Indien tegen een factuur niet binnen acht dagen na factuurdatum bezwaar is gemaakt, wordt Wederpartij geacht akkoord te zijn met de factuur. Bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
12.4 Wederpartij is, zonder dat aanmaning of ingebrekestelling vereist is, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Wederpartij is vanaf de dag dat hij in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag de vertragingsrente van 2% per maand verschuldigd over het opeisbare bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. Deze bepaling is niet van toepassing in geval van consumentenkoop in de zin van titel 1 van boek 7 Burgerlijk Wetboek.
12.5 Indien Wederpartij een betalingstermijn laat verstrijken, is Wederpartij onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bedrag verschuldigd ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% over de eerste € 10.000,- van het opeisbare bedrag (inclusief rente) en 8% over het meerdere met een minimum van € 250,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit het voorgaande volgt, is Wederpartij de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. Deze bepaling is niet van toepassing in geval van consumentenkoop in de zin van titel 1 van boek 7 Burgerlijk Wetboek.
12.6 Door de Wederpartij verrichte betalingen strekken eerst ter afdoening van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte van de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur of kostenpost.
12.7 Indien de Wederpartij in verzuim is met de betaling van enige factuur, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.
12.8 Alle vorderingen van Willem Designvloeren op Wederpartij zijn direct opeisbaar in de navolgende gevallen:

a. in geval Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, zulks geheel ter beoordeling van Willem Designvloeren;

b. in geval Willem Designvloeren de Wederpartij gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 10 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; en

c. in geval van (het aanvragen van) faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij, in geval van stillegging of liquidatie van de Wederpartij of indien zich een andere omstandigheid voordoet waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; van het intreden van elk van deze gebeurtenissen zal Wederpartij Willem Designvloeren onverwijld in kennis stellen;
12.9 Willem Designvloeren is gerechtigd haar eventuele schulden aan Wederpartij te verrekenen met vorderingen van aan Willem Designvloeren gelieerde ondernemingen op Wederpartij. Daarnaast is Willem Designvloeren bevoegd haar vorderingen op Wederpartij te verrekenen met schulden die aan Willem Designvloeren gelieerde ondernemingen hebben aan Wederpartij. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.
12.10 Wederpartij zal op eerste verzoek van Willem Designvloeren schriftelijk mededeling doen van zijn correcte BTW-identificatienummer. Wederpartij vrijwaart Willem Designvloeren voor alle aanspraken voortkomende uit en alle nadelige gevolgen van het niet of niet volledig naleven van het hierbij bepaalde.
Artikel 13 | Garantie en aansprakelijkheid
13.1 Willem Designvloeren garandeert gedurende een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van eerste oplevering, de deugdelijkheid van het uitgevoerde werk, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontwerp, zelfs niet indien zij daarvoor advies mocht hebben uitgebracht. Krachtens deze garantie zal Willem Designvloeren alle voorkomende gebreken – indien en voor zover deze te wijten zijn aan ondeugdelijk werk – binnen redelijke termijn herstellen. De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het herstellen van bedoelde gebreken. Willem Designvloeren is derhalve – behoudens aanwezigheid van opzet of grove schuld zijdens Willem Designvloeren – nimmer aansprakelijk voor enige andere door Wederpartij geleden schade als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van Willem Designvloeren, van daden of nalatigheden van personen in dienst van Willem Designvloeren of van gebreken in en/of (onjuist) gebruik van door Willem Designvloeren geleverde zaken of opgeleverde werken.
13.2 Eventuele garantie-aanspraken komen te vervallen indien:

a. aan het uitgevoerde werk en/of de geleverde zaken zwaardere eisen zijn gesteld dan Willem Designvloeren bij de totstandkoming van de Overeenkomst bekend was;

b. aan het uitgevoerde werk en/of de geleverde zaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Willem Designvloeren door Wederpartij of derden reparaties of andere werkzaamheden
zijn verricht, dan wel voorzieningen zijn aangebracht;

c. het uitgevoerde werk en/of de geleverde zaken niet op de daarvoor bestemde wijze zijn of worden gebruikt.
13.3 Wederpartij is verplicht Willem Designvloeren binnen vijf werkdagen na constatering van een gebrek per aangetekend schrijven van het gebrek op de hoogte te stellen, zo mogelijk voorzien van fotobewijs. Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere garantieaanspraak.
13.4 Willem Designvloeren is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen – maar daartoe niet beperkt – gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.5 Behoudens voor zover Wederpartij aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld aan de zijde van Willem Designvloeren, is Willem Designvloeren nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Willem Designvloeren is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.6 Indien en voor zover, ondanks het bepaalde in de voorgaande leden, op Willem Designvloeren enige aansprakelijkheid rust, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de uitkering die Willem Designvloeren uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering mocht ontvangen.
13.7 Indien een door of ten behoeve van Willem Designvloeren gesloten verzekering geen dekking biedt voor de geleden schade, is de aansprakelijk van Willem Designvloeren ten slotte beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de Overeenkomst, dan wel (als dat minder is) een bedrag van maximaal € 20.000,-.
13.8 Indien Willem Designvloeren ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens deze voorwaarden of de Overeenkomst niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Wederpartij Willem Designvloeren volledig vrijwaren en Willem Designvloeren alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
Artikel 14 | Opschorting en ontbinding
14.1 Indien een van de in artikel 12.8 genoemde gevallen zich voordoet, heeft Willem Designvloeren, boven de rechten die de wet, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden haar toekennen, het recht, hetzij haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat Wederpartij aan zijn verplichtingen heeft voldaan, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.
14.2 Alsdan is iedere vordering van Willem Designvloeren op Wederpartij ter zake van het reeds gepresteerde deel van de Overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, onmiddellijk opeisbaar.
14.3 Indien gedurende de opschorting van de Overeenkomst schade ontstaat aan het werk, komt deze niet voor rekening van Willem Designvloeren. Voor zover Willem Designvloeren de gevolgen van de opschorting kan overzien, zal Willem Designvloeren Wederpartij wijzen op de mogelijke negatieve gevolgen van het stilleggen van het werk.
Artikel 15 | Privacy
15.1 Voor zover Willem Designvloeren in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving.
15.2 Willem Designvloeren heeft op haar website www.willem designvloeren.nl een privacyverklaring geplaatst waarin onder meer is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dit gebeurt en welke rechten betrokkenen kunnen uitoefenen.
Artikel 16 | Intellectueel eigendom
16.1 Willem Designvloeren behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op het gebied van intellectuele en industriële eigendom die op enigerlei wijze verband houden met de Overeenkomst, waaronder (maar daartoe niet beperkt) know-how, door Willem Designvloeren ontwikkelde zaken, werken, werkwijzen en (productie)technieken en aan Wederpartij verstrekte rapporten, ontwerpen, constructies, afbeeldingen, modellen, tekeningen en andere bescheiden.
16.2 Willem Designvloeren draagt bij de uitvoering van de Overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan Wederpartij.
16.3 Wederpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Willem Designvloeren niet bevoegd tot uitoefening van de in het eerste lid genoemde rechten – openbaarmaking, vermenigvuldiging of verspreiding daaronder begrepen – noch tot gebruik van de in het eerste lid genoemde bescheiden voor een ander doel dan waarvoor of voor wie de desbetreffende bescheiden bestemd zijn.
16.4 Willem Designvloeren is gerechtigd alle schade die voortvloeit uit het door Wederpartij schenden van deze bepaling ter zake intellectuele en industriële eigendom integraal op de Wederpartij te verhalen.
Artikel 17 | Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op iedere aanbieding, Overeenkomst of rechtsbetrekking is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien Wederpartij zich buiten Nederland bevindt. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
17.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst, of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen Wederpartij en Willem Designvloeren mochten ontstaan, daaronder beroepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor de opdrachtdatum luidden.
17.3 Voor de inning van geldvorderingen tot een bedrag van € 4.550,00 behouden partijen het recht om deze aan de gewone rechter voor te leggen in het arrondissement waar Willem Designvloeren gevestigd is. Niettemin heeft Willem Designvloeren het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De partij tegen wie een vordering bij de gewone rechter aanhangig is gemaakt, behoudt haar recht om eventuele tegenvordering te doen beslechten op de wijze als in artikel 17.2 bedoeld.
17.4 Inzake het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden, behouden partijen onverkort het recht om zich tot de gewone rechter te worden.
17.5 Onverminderd bepalingen van dwingend recht en het hiervoor bepaalde vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Wederpartij jegens Willem Designvloeren, die direct of indirect voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met een Overeenkomst, in ieder geval één jaar na het moment waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden en hij voor het verstrijken van deze termijn geen schriftelijke claim heeft neergelegd bij Willem Designvloeren.